[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Mẫu câu “위하여-Để làm gì”

Học tiếng Hàn – Ngữ pháp tiếng Hàn sư cấp mẫu câu 15 “V~기 위하여 (để làm gì)”

V~ 위하여 (để làm gì)
V là thân động·từ (động·từ đã bỏ 다)

1. 그 분을 만나기 위하여 여기서 기다려야 해요.
Để gặp anh ấy, tôi phải đợi ở đây.

2. 그는 돈을 벌기 위하여 밤 늦도록 일했어요.
Để kiếm tiền, anh ấy đã làm việc đến tận khuya.

3. 그는 이 시험에 합격하기 위하여 열심히 공부해야 되요.
Để vượt qua kỳ thi này, cậu ấy nên học·hành chăm·chỉ.

4. 유럽에 여행하기 위하여 돈을 저축해야 했어요.
Để đi du·lịch châu Âu tôi đã phải tiết·kiệm tiền.

5. 독일에 가기 위하여 독일어를 배우고 싶어요.
Tôi muốn học tiếng Đức để đi Đức.

6. 이 일을 끝내기 위하여 일을 더 해야 해요.
Để kết·thúc việc này, tôi phải làm việc nhiều hơn.

7. 한국 신문을 읽기 위하여 한국어를 공부하고 있어요.
Tôi học tiếng Hàn để đọc nhật·báo Hàn·Quốc.

8. 그는 미스 박과 결혼하기 위하여 은행에 돈을 저축하고 있다고 해요. (저축 貯蓄 (trữ·súc) = tiết·kiệm, tích·trữ = saving)
Anh ấy nói rằng anh ấy đang tiết·kiệm tiền ở ngân·hàng để kết·hôn với cô Park.

9. 사람은 살기 위하여 밥을 먹어야 해요.
Con·người phải ăn cơm để sống.

10. 우리들은 내년 여름에 중국에 여행하기 위하여 중국말을 배우고 있어요.
Chúng·tôi đang học tiếng Trung·Quốc để mùa hè năm tới đi du·lịch Trung·Quốc.

11. 그는 의사가 되기 위하여 공부를 열심히 했어요.
Anh ấy đã học·tập chăm·chỉ để trở·thành bác·sĩ.

12. 아침에 일찍 일어나기 위하여 밤에 일찍 잤어요.
Để dậy sớm vào buổi sáng, tôi đã đi ngủ sớm.

13. 시험에 합격하기 위하여 책을 많이 읽었어요.
Để thi đậu, tôi đã đọc sách rất nhiều.

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất