[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Mẫu câu “Đang làm việc gì”

Học tiếng Hàn ngữ pháp mẫu câu 28 : V~는 중이다 (đang làm việc gì)

 

1. 지금 공부하는중이에요.
Bây giờ tôi đang học bài.

2. 편지를 쓰는 중이에요.
Tôi đang viết thư.

3. 그녀는 그분을 기다리는 중이에요.
Cô ấy đang đợi anh ấy.

4. 그 책을 찾는 중이에요.
Tôi đang tìm quyển sách đó.

5. 커피를 마시는 중이에요.
Tôi đang uống cà·phê.

6. 그 들은 방에서 쉬는 중이에요.
Họ đang nghỉ ở trong phòng.

7. 그 학생은 숙제를 하는 중이에요.
Cậu học·sinh ấy đang làm bài tập về nhà.

8. 집에서 잡지와 신문을 읽는 중이었어요.
(Lúc đó) tôi đang ở nhà đọc nhật·báo và tạp·chí.

9. 그 학생을 찾는 중이에요.
Tôi đang tìm cậu học·sinh đó.

10. 친구들에게 전화를 하는 중이에요.
(Tôi) đang điện-thoại cho bạn·bè.

11. 지금 세수를 하는 중이에요.
Bây·giờ (tôi) đang rửa mặt.

12. 대학에서 영어를 배우는 중이에요.
(Tôi) đang học tiếng Anh ở trường đại·học.

13. 한국 음악을 듣는 중이에요.
(Tôi) đang nghe nhạc Hàn·Quốc.

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất