[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Mẫu câu 24 “Thay vì, nhưng ngược lại”

Học tiếng Hàn qua ngữ  pháp mẫu câu 24  V/A~ㄴ/은/는 대신(에) (thay vì; nhưng ngược lại)

대신 代身 (đại thân, đại: thay·thế, thân: mình (thân mình con người,…)) thay vì, thay cho, thay thế cho; nhưng ngược lại, nhưng thay vào đó, nhưng bù lại, nhưng.

a. V/A~ // 대신()=> “thay vì làm gì,” “nhưng ngược lại”

b. N~대신(=> “thay·thế cho cái gì”

에 sau 대신 thường bị lược·bỏ cả khi nói và khi viết.[3]

1. 그 분에게 편지를 쓰는 대신에 전화를 하세요!
Hãy gọi điện·thoại cho anh ấy thay vì viết thư!

2. 그 분은 도서관에서 가는 대신에 집에서 공부했어요.
Thay vì đi thư·viện anh ấy đã học ở nhà.

3. 그 물건은 값 싼 대신 질이 나빠요.
Vật đó giá rẻ, nhưng chất·lượng lại kém.

4. 이것은 좋은 대신에 값이 비싸요.
Cái này tốt nhưng giá lại đắt.

5. 간호사를 만나는 대신에 의사 선생님을 만나세요!
Hãy gặp bác·sĩ thay vì gặp y·tá!

6. 저 학생은 책을 읽는 대신에 영화를 보고 싶어 해요.
Cậu học·sinh đó thích xem phim hơn (thay vì) đọc sách.

7. 공부를 하는 대신에 무엇을 하고 싶으세요?
Thay cho việc học·hành cậu muốn làm gì?

8. 유럽에 여행 하는 대신에 미국에서 휴가를 갖고 싶어요.
Tôi muốn đi nghỉ ở Mỹ thay vì đi du·lịch châu Âu. (유럽에 여행가는 hoặc 유럽을 여행하는)

9. 집에서 자는 대신에 도서관에서 공부하는 것이 좋겠어요.

Thay vì ngủ ở nhà, học bài ở thư·viện thì tốt hơn.

10. 알라스카는 겨울에 추운 대신에 여름에 날씨가 좋아요.

Alaska (Hoa·Kì) có mùa·đông lạnh, nhưng bù lại mùa·hè thời·tiết đẹp.

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất