[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Mẫu câu 20 “từ khi làm gì đến bây giờ đã được bao lâu”

Học tiếng Hàn ngữ pháp mẫu câu Mẫu câu 20: V~(으)ㄴ 지 T~이/가 되다 (từ khi làm gì đến bây giờ đã được bao lâu)

V~() T~/ 되다
(từ khi làm gì đến bây giờ đã được bao lâu)

1. 이 고장에 온 지 삼 년이 되었어요.
Từ khi (tôi) đến đây (đến bây·giờ) đã được 3 năm.
(고장 = vùng = area, region, town, home)

2. 우리 부모님이 결혼하신 지 삼십 년이 되었어요.
Từ khi bố·mẹ tôi cưới nhau (đến bây·giờ) đã được 30 năm.

3. 그 분이 병원에 입원한 지 일 주일이 되었어요.
Từ khi anh ấy nhập·viện (đến bây·giờ) đã được 1 tuần.

4. 대학을 졸업한 지 벌써 이십 년이 되었어요.
Từ khi (tôi) tốt·nghiệp đại·học (đến bây·giờ) đã được 20 năm rồi.

5. 미국에 오신 지 몇 년이 되셨어요?
Từ khi (anh) đến Mỹ (đến bây·giờ) đã được mấy năm rồi ạ?

6. 한국 책을 읽은 지 십 년이 넘었어요.
Từ khi (tôi) đọc sách Hàn·Quốc (lần cuối·cùng đến bây·giờ) đã qua 10 năm.

7. 이 집을 수리한 지 십 년이 됐어요.
Từ khi sửa căn nhà này (đến bây·giờ) đã được 10 năm.

8. 그 분이 병원에 입원한신 지 몇 일이 되었어요?
Từ khi anh ấy nhập·viện (đến bây·giờ) đã được vài ngày rồi.

9. 서울에 사신 지 얼마나 되셨어요?
Từ khi (anh bắt·đầu) sống ở 서울 (đến bây·giờ) đã được bao lâu ạ?

10. 결혼한 지 오 년이 넘었어요.
Từ khi (tôi) kết·hôn (đến bây·giờ) 5 năm đã qua.

11. 한국에 갔다온 지 꽤 오래 되었어요.
Từ khi (tôi) ở Hàn·Quốc (đến bây·giờ) đã được khá lâu.
(Tôi đã sống ở Hàn·Quốc khá lâu.)

12. 그 분을 안 지 일년 반이 되었어요.
Từ khi biết anh ấy (đến bây·giờ) đã được một năm rưỡi.

13. 친구하고 저녁을 먹은 지 한 시간 밖에 안 되었어요.
Từ khi ăn tối với bạn (đến bây·giờ) đã được hơn một giờ.

 Tự học Hàn Việt

 

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất