[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Mẫu câu 19 : Đã từng/chưa từng

Học tiếng Hàn ngữ pháp Mẫu câu 19: V~(으)ㄴ 일이/적이 있다/없다 (đã từng/chưa từng)

V~() 일이 있다 (đã từng có chuyện…)

V~() 적이 있다 (đã từng có lúc…)

V~() 일이 없다 (chưa từng có chuyện…)

V~() 적이 없다 (chưa từng có lúc…)

: chuyện, việc; : lúc

1. 그분을 전에 본 적이 있어요?
Anh đã từng thấy anh ấy chưa?
(nguyên văn: Có lúc đã thấy anh ấy trước đây phải không?)

2 이 책을 읽은 일이 있어요.
Tôi đã từng đọc cuốn sách này.
(nguyên văn: Có chuyện (tôi) đã đọc cuốn sách này.)

3. 일본에서 산 일이 없어요.
Tôi chưa từng sống ở Nhật·Bản.
(nguyên văn: Không có chuyện đã từng sống ở Nhật·Bản)

4. 한국 음식을 먹어 본 적이 없어요.
Tôi chưa từng thử ăn món ăn Hàn·Quốc.
(nguyên văn: Không có lúc nào đã thử ăn món ăn Hàn·Quốc.)

5. 전에 이 선생을 만난 일이 없어요.
Trước đây tôi chưa từng gặp ông Lee.
(nguyên văn: Không có chuyện đã gặp ông Lee trước đây.)

6. 담배를 피운 일이 없어요?
Anh chưa từng hút thuốc lá ư?
(nguyên văn: Có chuyện đã từng hút thuốc không?)

7. 밤에 일하신 일이 있어요?
Anh đã từng làm việc ban đêm chưa?
(nguyên văn: Có chuyện đã từng làm việc vào ban đêm không?)

8. 중국어를 배운 적이 없어요.
Tôi chưa từng học tiếng Trung·Quốc.
(nguyên văn: Không có thời·điểm đã học tiếng Trung·Quốc).

9. 전에 담배를 피운 적이 있어요.
Trước đây tôi đã từng hút thuốc.
(nguyên văn: Trước đây có lúc tôi đã hút thuốc.)

10. 중국 음식을 먹어본 일이 없어요.
Tôi chưa từng thử ăn món ăn Trung·Quốc.
(nguyên văn: Không có chuyện đã thử ăn món ăn Trung·Quốc)

11. 병원에 입원하신 적이 있어요?
Anh đã từng nhập viện chưa?
(nguyên văn: Có lúc đã nhập·viện vào bệnh·viện không?)

12. 술을 마신 일이 없어요?
Anh đã từng uống rượu chưa?
(nguyên văn: Có chuyện đã uống rượu không?)

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất