[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Mẫu câu 17 “Dự định sẽ làm việc gì”

Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp tiếng Hàn mẫu câu 17 ” V~기로 되어 있어요 (dự định sẽ làm việc gì)”

V~기로 되어 있어요

(Dự·định sẽ làm việc gì)

1. 그들은 여기에 두시까지 오기로 되어 있어요.
Họ dự·định sẽ đến đây trước 2 giờ.

2. 그분을 어디에서 만나기로 되어 있어요?
Anh định gặp anh ta ở đâu?

3. 이 일을 내일까지 끝내기로 되어 있어요.
Việc này dự·định sẽ kết·thúc trước ngày·mai.

4. 상철이는 서울에 오늘 도착하기로 되어 있어요.
상철 định hôm·nay sẽ đến 서울.

5. 집사람은 내일 병원에 입원하기로 돠어 있어요.
Vợ tôi định ngày·mai sẽ nhập·viện.

6. 사장님은 몇 시에 방문하기로 되어 있어요?
Anh định mấy giờ thì đi thăm giám·đốc?

7. 우리들은 오늘 여기서 모이기로 되어 있어요.
Chúng tôi định hôm·nay sẽ tập·trung ở đây.

8. 집에서 일하기로 되어 있어요.
Tôi dự·định sẽ làm·việc tại nhà.

9. 오늘은 몇 페이지를 공부하기로 되어 있어요?
Hôm nay bạn định học tới trang mấy? (페이지 = page = trang)

10. 내일은 열시까지 여기서 모이기로 되어 있어요.
Dự·định ngày·mai trước 10 giờ sẽ tập·trung ở đây.

11. 우리들은 내년 봄에 한국애 여행하기로 되어 있어요.
Chúng·tôi dự·định sẽ đi du·lịch Hàn·Quốc vào mùa·xuân năm·tới.

12. 이 교수님하고 어디에서 식사하기로 되어 있어요?
Anh định đi ăn ở đâu với giáo·sư Lee vậy?

13. 김 선생이 저에게 전화하기로 되어 있어요.
Ông Kim định gọi điện·thoại cho tôi.

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất