[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Động từ đuôi 은데/는데/ㄴ데 ở giữa câu

Học tiếng Hàn – Động từ  đuôi 은데/는데/ㄴ데 của động từ ở giữa câu

Cấu tạo:

1. Dùng -는데 sau các động từ hành·động và sau 있다, 없다, -//, -

Ví-dụ:

Đặc·biệt: 알다 (biết) → 아는데, 팔다 (bán) → 파는데


2. Dùng -은데 sau các tính·từ (động·từ mô·tả) có 받침 khác 

Ví·dụ: 작다 (nhỏ) —-> 작은데

3. Dùng -ㄴ데 sau các tính·từ không có 받침, hoặc có 받침 là ㄹ (lúc này ㄹ bị lược bỏ), và sau 이다, 아니다.

Ví·dụ: 

Ý nghĩa:

1. Giải thích bối cảnh, tình huống trước khi đưa ra lời đề nghị, yêu cầu, hay câu hỏi

Ví·dụ:

내일 일요일인데, 뭐 할 거예요? = Mai là ngày chủ nhật, bạn sẽ làm gì?

2. Giải·thích hoàn·cảnh trước khi việc gì đó xảy ra

Ví·dụ:

어제 자고 있었는데, 한국에서 전화가 왔어요.  = Hôm qua tôi đang ngủ thì có cuộc điện·thoại từ Hàn·Quốc gọi tới.

3. Đưa ra tình·huống tương·phản với tình·huống trước đó (dịch nghĩa: ”nhưng”)

Ví·dụ:

아직 9시인데 벌써 졸려요. = Mới 9 giờ nhưng tôi đã buồn ngủ rồi.

Phần tiếp sau -는데 có thể bỏ qua nếu như có thể ngầm hiểu ý nghĩa dễ dàng 

Ví·dụ:

준비 많이 했는데(요)… = Tôi đã chuẩn·bị rất kĩ (nhiều), nhưng…

4. Biểu thị sự ngạc nhiên hay cảm thán

Ví·dụ:

멋있는데(요)! = Ôi, đẹp trai quá!

5. Đặt câu hỏi (mong đợi lời giải·thích về một tình huống hay hành vi)

Ví·dụ:

지금 어디에 있는데(요)? = Vậy bây giờ mày đang ở đâu?

6. Mong đợi câu trả lời hay hồi đáp

Ví·dụ:

지금(요)? 지금 바쁜(요). = Bây giờ sao? Giờ tao đang bận , vậy….

Câu mẫu:

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất