[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Cấu trúc V/A~은지/는지/ㄴ지 (hay không?)

Học tiếng Hàn Quốc ngữ pháp V/A~은지/는지/ㄴ지 (hay không?)

Đuôi ~은지/는지/ㄴ지 chủ·yếu dùng với các động·từ liên·quan đến hiểu·biết (biết (알다), không biết (모르다)), suy·đoán, thông·báo, suy·nghĩ (생각하다),…để diễn·đạt ý·nghĩa không chắc·chắn, băn·khoăn  ”hay không”, “có hay không”, “hay chưa”.

Ngoài ra đuôi này còn dùng với các từ như 누구 (ai), 어디 (ở đâu), 어떻게 (làm thế nào), 왜 (vì·sao), 언제 (khi nào), 뭐 (cái gì) và 얼마나 (bao·nhiêu) để đánh dấu kết·thúc câu hỏi bên trong một câu phức.

CÁCH CẤU·TẠO:
1) Động·từ hành·động:

Thân động·từ + 는지

Ví-dụ:

먹다 (ăn)    —> 먹는지

사다 (mua) —> 사는지

Khi thân động·từ kết·thúc bằng phụ·âm ㄹ thì bạn phải bỏ ㄹrồi thêm 는지

Ví-dụ:

놀다 (chơi)  —> 노는지

풀다 (tháo) —>  푸는지

2) Động·từ miêu·tả (tính·từ)

- Nếu tính·từ kết·thúc bằng nguyên·âm thì thêm ㄴ지

(bao gồm cả động·từ 이다 (là) —> 인지)

Ví-dụ:

작다 (nhỏ) —> 작은지

좁다 (hẹp) —> 좁은지

Câu ví·dụ:
1. 이거 뭐예요? (= Cái này là cái gì?)

+ 알아요? (Bạn biết không?)

—> 이거 뭔지 알아요? (Bạn có biết cái này là cái gì không?)

이거 뭐이다 —> 이거 뭐이 + ㄴ지 —> 이가 뭐인지 —> 이거 뭔지 —> 이거 뭔지 알아요?

2. 뭐가 좋아요? (Cái gì tốt)

+ 몰아요. (Tôi không biết)

—> 뭐가 좋은지 몰라요. (Tôi không biết cái gì tốt (cái nào thì tốt).)

뭐가 좋다 —> 뭐가 좋 + 은지 —> 뭐가 좋은지 —> 뭐가 좋은지 몰라요.

3. 문제가 있다 (Có vấn·đề)

+ 물어보세요 (Hãy hỏi)

—> 문제가 있는지 물어보세요! (Hãy hỏi (họ) xem có vấn·đề gì hay không.)

CÁC CÂU MẪU:
1. 이 사람 누구인지 아세요? = Anh có biết người này là ai không ạ?

2. 이거 괜찮은지 봐 주세요! = Hãy xem giúp tôi cái này có ổn không!

3. 뭐 사고 싶은지 말해 주세요! = Hãy nói cho tôi biết bạn muốn mua gì!

4. 내일 우리 만날 수 있는지 알고 싶어요. = Tôi muốn biết ngày mai chúng·ta có·thể gặp nhau hay không.

5. 제가 왜 걱정하는지 몰라요? =  Anh không biết tại·sao tôi lo·lắng à?

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất