[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Cấu trúc động từ+도록 (cho đến khi, để)

Học tiếng Hàn – Ngữ pháp tiếng Hàn Động·từ+도록 (cho đến khi, để)

Cấu·trúc:

Gốc động·từ +도록

Động·từ nguyên·mẫu bỏ 다 rồi thêm 도록 (ví dụ: 있다 => 있도록, 지나가다 => 지나가도록, 쉽다 => 쉽도록). (Trong tiếng Hàn, động·từ có hai loại: động·từ hành·động (동사) và động·từ mô·tả (tính·từ, 형용사)).

I. Nghĩa thứ nhất: đến, cho đến khi, (=때까지)

1. 도록 사랑한다. =  Yêu đến (khi) chết.

2. 검은 머리가 파뿌리가 되도록 사랑하겠습니까? = Các con sẽ yêu nhau tới lúc bạc đầu chứ?

3. 배가 터지도록 먹었어요. = Tôi đã ăn cho đến khi no căng cả bụng. (tới lúc bụng nổ, 터지다 = nổ, vỡ)

4. 자기야, 미치도록 보고싶어. = Mình ơi, anh nhớ em đến phát điên lên.

5. 철수는 온 몸이 빨개지도록 술을 마셨어요. = 철수 đã uống rượu cho đến khi cả người đỏ bừng.

6. 목이 아프도록 노래를 불렀어요. = Tôi đã hát đến (khi) đau cả cổ họng.

7. 이 신발은 다 떨어지도록 자주 신었어요. = Đôi giày này tôi đã đeo thường xuyên đến khi (nó) mòn nhẵn.

II. Nghĩa thứ hai: để

1. 춥지 도록 두꺼운 옷을 입으세요. = Xin hãy mặc áo dày để không bị lạnh.

2. 철수는 존이 한국말을 빨리 배울 도록 도와주었어요. = 철수 đã giúp John để John có thể học được tiếng Hàn nhanh·chóng.

3. 제가 이해할 수 있도록 설명해 주세요. = Xin hãy giải·thích để tôi có·thể hiểu được.

4. 사람들이 지나가도록 비켜 주세요. = Xin hãy tránh qua một bên để người ta đi qua.

5. 늦지 않도록 빨리 서두르세요. = Nhanh lên để khỏi bị trễ.

6. 넘어지지 않도록 조심하세요. = Cẩn·thận kẻo ngã. (Hãy cẩn·thận để không bị ngã.)

7. 제가 이해하기 쉽도록 설명했어요. = Tôi đã giải·thích để (bạn) dễ hiểu.

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất