[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Cấu trúc (으)려고’(định,để…)

Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp 

Cấu trúc câu này giống như ‘-()려고‘(định,để…) nhưng chủ yếu được dùng khi viết, diễn thuyết, phỏng vấn, hội họp… 
Cũng giống như ‘-()려고’ có 2 dạng là ‘-()려고’ và ‘-()려고 하다‘ thì cấu trúc này cũng có 2 loại là ‘-고자…’ và ‘-고자 하다’. 
• 저는 1년 동안 한국어를 배우고자 합니다.
Tôi định học tiếng Hàn trong vòng 1 năm.
• 이번 설날에 고향에 돌아가고자 합니다.
Tôi định về quê trong dịp tết này.
• 여자친구에게 주고자 꽃을 샀어요.
(Đã) Mua hoa để tặng cho bạn gái.
• 일찍 일어나고자 일찍 잡니다.
Đi ngủ sớm để dậy sớm.
• 한국어를 배우고자 한국에 왔습니다.
Đến HQ để học tiếng Hàn.
• 한국 회사에 취직을 하고자 합니다.
Tôi định vào làm việc cho công ty Hàn Quốc.
Như mình đã nói ở trên, cấu trúc này rất ít được dùng để nói chuyện trong sinh hoạt hàng ngày mà chủ yếu dùng viết, diễn thuyết, phỏng vấn, hội họp…
Một ví dụ nhỏ về việc dùng ‘려고’ và ‘고자 하다’ nhé:
친구 : 충효야, 지금 어디 나가니?
충효 : 서점에 가서 책 좀 (사려고 / 사고자).
Trong trường hợp này thì chúng ta chỉ dùng được “사려고”(định mua) mà không dùng “사고자”.

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất