Ngữ pháp sơ cấp “Danh từ + 이/가”

Là trợ từ chủ ngữ, đứng sau các danh từ làm chủ ngữ. Ngoài ra còn các trợ từ khác như “께서”, “()

Dùng khi danh từ làm chủ ngữ đứng ở đầu câu, có đuôi từ kết thúc là một phụ âm Dùng khi danh từ làm chủ ngữ đứng ở đầu câu, có đuôi từ kết thúc là một nguyên âm

Cấu trúc:

책:     책 + 이 = 책

학생: 학생 + 이 =   학생

시계: 시계 + 가 =   시계

누나: 누나 + 가 =   누나

Ví dụ:

- 비 옵니다: trời mưa

- 한국어 어렵습니다: Tiếng Hàn khó

- 동생 예쁩니다: Em gái đẹp thế

- 시간 없습니다: Không còn thời gian

Lưu ý:

* Khi kết hợp với các đại từ như , , , 누가 làm chủ ngữ thì biến thành 내가, 네가, 제가, 누가.

* Trong khẩu ngữ và văn viết có khi lược bỏ không dùng tới.

- 그 사람() 누구요?: Người đó là ai thế?

- 너() 어디 가니?: Mày đi đâu đấy?

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất