Ngữ pháp sơ cấp “Danh từ +보다”

Trợ từ so sánh, đứng sau danh từ chỉ sự so sánh với danh từ đó, thường đi cùng với các từ , 많이, vv… Có nghĩa là: so với, so.

Trợ từ so sánh ‘-보다‘ (hơn so với) được gắn sau danh từ thứ hai sau chủ ngữ để so sánh danh từ đó với chủ ngữ. Trợ từ này thường đi kèm với ‘-‘ (hơn)’.

* Khi sử dụng ‘더’ mà không có 보다.

Cấu trúc:

수박보다 사과가 작아요 (Táo nhỏ hơn so với dưa hấu)

기차보다 비행기가 더 빨라요 (Máy bay nhanh hơn tàu hoả)

Lưu ý:

* Khi đi cùng với các động từ thì thường nhất thiết phải có các phó từ chỉ mức độ như , 많이, 조금

Ví dụ:

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất