Ngữ pháp 아무리… -아/어/해도 Dù..thì vẫn/thì cũng

 Cấu trúc 아무리… -//해도 ….Dù..thì vẫn/thì cũng 

**Nếu ‘-아/어/해도’ mang nghĩa là “thì cũng…”

Thì ‘아무리… -아/어/해도’ mang nghĩa nhấn mạnh của cấu trúc trên: “dù thế nào đi nữa thì cũng..” 

※‘아무리 -아/어도’를 사용해서 문장을 만들어 보세요.

 

Tự  học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất