Ngữ Pháp “Các trợ từ cơ bản”

  • : Là trợ từ diễn tả ý nghĩa vị trí hoặc thời gian

  • : Là trợ từ chỉ địa điểm , nguồn gốc

  : Là trợ từ diễn tả nghĩa so sánh

  • : Là trợ từ diễn tả sự duy nhất.

  • :  Là trợ từ diễn tả sự riêng rẽ

  • : Là trợ từ diễn tả nguồn gốc, sự khởi đầu.

  • : Là trợ từ diễn tả sự kết thúc

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất