1-thi-tho

Kỳ thi Topik lần thứ 36 tháng 10/2014 sẽ được thay đổi theo Bố cục: Thi đọc – Thi viết. Số các bạn trượt do bị liệt ở điểm viết [...]