Luyện viết sơ cấp tiếng Hàn

다 음  빈 칸 에 ‘이, 나,  가’ 를 녛 으 십 니 오 Hãy điền trợ từ (‘이’, ‘가’) thích hợp vào trong ngoặc: 1, 이 것 (……………) 무 [...]

Luyện tập viết

다 음 동  사 들 의 명 령 형 과 청 유 형 을. Hãy viết các động từ sau dưới dạng mệnh lệnh và đề nghị/ đề xuất

goi dien thoai

동생이 좋아하는 된장찌개를 끓일 때였다. “나 학교 다니기 싫어”. 평소 깜짝 놀랄 때도 “엄마야!” 하지 않는데, 문득 엄마가 생각났다. ‘엄마, 이럴 때는 어떡해요.’