Bài tập “Trả lời câu hỏi và viết các câu dạng phủ định”

  • < >

           Hãy trả lời các câu hỏi sau (theo mẫu)

보 기:

가: 저 분 이  일 본  사 람 입 니 까?

나:  아 니 오, (저 분 은 ) 일 분 사 람 이 아 닙 니 다

 

 

 

 < >   

        Hãy viết các câu dạng phủ định (theo mẫu)

 

 

  •  

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

  Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất