Luyện tập viết “Lập câu và hoàn thành câu hội thoại”

Luyện tập viết

  • **<보 기> 와 같 이 “ 을 수  있 어 요” 로 문 장 을 만 드 십 시 요

           Hãy lập các câu văn dưới dạng đuôi bổ trợ “ có khả năng/ có thể ” theo mẫu:

저 는 한 국 말 을 잘 하 다→ 저 는 한 국 말 을 잘 할 수 있 어 요.

 

  • **다 음 대 화 를 완 성 하 십 시 오

        Hãy hoàn thành các câu đối thoại

  • ** <보 기> 와 같 이 ‘ 으 면 안 됩 니 다’ 로 문 장 을 만 드 십 시 오

          Hãy lập các câu văn dưới dạng “ nếu…..thì không được ( theo mẫu)

됩니

 

  • ** < >

            Hãy trả lời các câu hỏi (theo mẫu)

가: 요?

나: 네,

      오, 요.

 

 

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất