Luyện tập viết “hoàn thành câu”

다 음  빈 칸 에 ‘이, 나,  가’ 를 녛 으 십 니 오

Hãy điền trợ từ (‘이’, ‘가’) thích hợp vào trong ngoặc:

1, 이 것 (……………) 무 엇 입 니 까?

2, 제 (……………….) 학  생 입 니 다.

3, 여 기(…………….) 교 실 입 니 다.

4, 이 름 (……………) 무 엇 입 니 까?

5, 저 분 (……………) 누 구 입 니 까?

6, 저 기(…………….) 어 디 입 니 까?

7, 한 국 말 선 생 님 (……………) 누 구 입 니 까?

8, 집 (…………….) 어 디 입 니 까?

9, 동 생 (…………….) 옵 니 다.

10, 언 니 (……………) 잡 나 디.

11, 친 구 (……………) 공 부 합 니 다.

12, 아 버 지 (…………) 읽 습 니 다.

13, 형 (………………..) 먹 습 니 다

14, 선 생 님 (…………) 가 르 칩 니 다

15, 여 자 (…………….) 웃 습 니 다.

16, 사 장 님 (…………) 기 다 립 니 다.

17, 어 머 니 (…………) 요 리 합 니 다

18, 외 국 사 람 (…………) 만 듭 니 다

 

< > .

Hãy viết thành các câu (theo mẫu)

다 →

 

 

보 기:

1, 오 다          →……………………………………………………………………

2, 자 다          →……………………………………………………………………

3, 공 부 하 다→……………………………………………………………………

4, 읽 다          →……………………………………………………………………

5, 먹 다          →……………………………………………………………………

6, 가 르 치 다→…………………………………………………………………..

7, 웃 다          →……………………………………………………………………

8, 기 다 리 다→………………….…………………………………………………

9, 만 나 다     →………………………………….…………………………………

10, 만 들 다   →…………………………….………………………………………

 

< >

  Hãy trả lời các câu sau theo mẫu

가:  누 가 공 부 합 니 까? (학 생)

나:  학 생 이 공 부 합 니 다.

 

 

 

:

1, 가: 누 가 먹 습 니 까? (친 구)

나:  ………………………………………………………………………………..

2, 누 가 기 다 립 립 니 까? (의 사)

나:………………………………………………………………………………….

3, 누 가 배 웁 니 까? (영 수 씨)

나:………………………………………………………………………………….

4, 누 가 쉽 니 까? (둥 생)

나:………………………………………………………………………………….

5, 누 가 십 니 까? (누 나)

나:………………………………………………………………………………….

6, 누 가 만 듭 니 까? (언 니)

나:………………………………………………………………………………….

7, 누 가 가 르 칩 니 까? (선 생 님)

나:………………………………………………………………………………….

8, 누 가 갑 니 까? (외 국 사 람)

나:………………………………………………………………………………….

9, 누 가 닫 습 니 까? (어 머 니)

나:………………………………………………………………………………….

10, 누 가 잡 니 까?  (형)

나:………………………………………………………………………………….

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất