Luyện tập viết “Chuyển đổi và viết câu dạng đuôi”

  • < > ‘-

Chuyển đổi và viết các câu dưới dạng đuôi câu ‘- ’ ( theo mẫu)

보 기: 잡 에 가 다              잡 에 갈 까 요?

1, 영 화 를 보 다                   → ……………………………………………………

2, 지 하 철 을 타 다             → ……………………………………………………

3, 책 을 읽 다                        → ……………………………………………………

4, 밥 을 먹 다                        → ……………………………………………………

5, 창 문 을 열 다                   → ……………………………………………………

6, 음 악 을 듣 다                   → ……………………………………………………

7, 천 천 히 걷 다                   → ……………………………………………………

  •   . Hãy trả lời các câu hỏi.

1, 가: 제 가 갈 까 요?

나: 네,……………………………………………………………………………

2, 가: 제 가 여 기 앉 을 까 요?

나: 네,……………………………………………………………………………

3, 가: 제 가 이 약 을 먹 을 까 요?

나: 네,……………………………………………………………………………

4, 가: 제 가 그 진 구 에 게 전 화 할 까 요?

나: 네,……………………………………………………………………………

5, 가: 제 가 내일 쉴 까 요?

나: 네,……………………………………………………………………………

6, 같 이 점 심 을 먹 을 까 요?

나: 네,……………………………………………………………………………

7, 같 이 영 화 를 볼 까 요?

나: 네,……………………………………………………………………………

8,  같 이 택 시 를 탈 까 요?

나: 네,……………………………………………………………………………

9,  내 일 만 닐 까 요?

나: 네,……………………………………………………………………………

10, 가: 지 하 철 을 타 고 갈 까 요?

나: 네,……………………………………………………………………………

  • Hãy trả lời câu hỏi dưới dạng đề nghị/ đề xuất

1, 가: 무 엇 을  먹 을 까 요? (불 고 기)

나: ………………………………………………………………………………..

2, 어 디 에 갈 까 요 ? (극 장)

나: ………………………………………………………………………………..

3,  가: 언 제 만 날 까 요? (토 요 일)

나: ………………………………………………………………………………..

4,  나: 누 구 한 테 들 어 볼 까 요? (선 생 님)

나: ………………………………………………………………………………..

5,  가: 쉬 까 요, 일 할 까 요? 어 떻 게 할 까 요? (쉬 다)

나: ………………………………………………………………………………..

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất