Luyện tập viết “Chuyển đổi câu và trả lời câu hỏi”

  • < >

           Hãy chuyển đổi các câu văn sau sang dạng quá khứ (theo mẫu)

비 가 오 다 → 비 가 왔 습 니 다

                         = 비 가 왔 어 요.

 

 

 

:

  •   .    

    Hãy trả lời các câu hỏi

  •   .    

     Hãy trả lời các câu hỏi

  • .

         Hãy hoàn thành các câu đối thoại sau:

 

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất