Luyện tập “điền từ thích hợp và hoàn thành câu”

  • **다 (…………….) ’,

          Điền trợ từ thích hợp   ‘’, ‘’ vào trong ngoặc:

  • **< > .

가: 누 가   빵 을 먹 습 니 까? ( 동 생)

나:  동 생 이  빵 을 먹 습 니 다.

 

 

 

:

  • **< >

Hãy hoàn thành các câu văn sau (theo mẫu)

동 생/ 우 유 / 마 십 니 다

 → 동 생 이 우 유 를  마 십 니 다.

 

 

 

보 기:

  •  

  Hãy trả lời các câu hỏi sau:

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất