Luyện phát âm “Nguyên tắc phát âm cuối”

발음 연습:끝소리 규칙 (종성 규칙) (nguyên tắc phát âm cuối)

Ý nghĩa

한국어 자음 열아홉 개 중 음절 끝(종성)에서 발음 되는 것은 ‘ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ,ㅁ,ㅂ,ㅇ’일곱 개뿐이디.따라서 한국어 종성에서 ,일곱 개 자음으로 발음해야 하는 구칙을 ‘끝소리 규칙’이라 한다.(trong số 19 phụ âm của tiếng Hàn chỉ có 7 phụ âm có cách phát âm cuối là ‘ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ,ㅁ,ㅂ,ㅇ’)

Ví dụ

1)ㄱ,ㅋ,ㄲ–>ㄱ

밖–>[박]
부엌–>[부억]
부엌도–>[부억]+도–>[부억또]

2)ㅅ,ㅆ,ㅈ,ㅊ,ㅌ,ㅎ–>ㄷ

옷–>[옫]
있(고)–>읻(꼬)]
낮–>[낟]
꽃–>꼳]
바같–>[바깓]
히읗–>[하읃]

3)ㅂ,ㅍ–>ㅂ

잎–>[입]
잎+만–>[입]+만–>[임만]

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất