Lớp học Sơ cấp 2 – Buổi 3 (Khóa 7/10/2014)

- Giáo viên: Cô Quỳnh Thùy

- Học sinh: 9 bạn

Hôm nay, các bạn tiếp tục đi tìm hiểu về Định ngữ Tương lai:

1) Động từ +(으)ㄹ danh từ

Diễn tả sự suy đoán đối với hành động của danh từ đứng sau với tư cách là thì tương lai.

주말에 (사람을) 만나다 + -(으)ㄹ +사람과 약속을 했다.

- 주말에 만날 사람과 약속을 했다.
Tôi đã hẹn với người mà tôi sẽ gặp vào cuối tuần.

-오늘 밤에는 할 일이 많아요.
Đêm nay có nhiều việc phải làm.

-시내에 할 일이 있어서 나갑니다.
Tôi ra ngoài vì có việc (phải làm) ở nội thành.

- 베트남에 여행올 사람들이 늘고 있다

Khách du lịch đến Việt Nam ngày càng đông

-입을 것도 없고 먹을 것도 없다
Chẳng có cái để mặc, cũng chẳng có cái để ăn

 

2)    Động từ + 지못 하다:

못 + động từ = động từ + 지못 하다

Biểu thị ý nghĩa khi chủ thể của hành động không có khả năng, điều kiện làm được việc gì đó do   hoàn cảnh hoặc yếu tố khách quan nào đó đưa đến, hoàn toàn không phải do ý muốn chủ quan  của chủ thể hành động.

* Cách sử dụng:

+ Hình thức phủ đinh này được sử dụng trong câu trần thuật và nghi vấn.

예:

-  왜 학교에 못 가요?

Vì sao bạn lại không thể đi đến trường vậy? (câu nghi vấn)

-   어제 밤에 잠을 못 잤어요..

Đêm hôm qua tôi đã không thể ngủ được (câu trần thuật).

+  지 못하다’ và ‘못’đều được sử dụng với động từ thể hiện ý không thể làm được việc gì. Tuy nhiên 2 hình thức này cũng có những lưu ý khác nhau về cách sử dụng:

+ Giống như “안 ” ,  “못”  sẽ được sử dụng như sau:

Danh từ +   하다                ………….             Danh từ + 못 하다.

운전을 하다         ……..    운전을  못 하다.

공부를 하다        ……….     공부를  못 하다.

Tân ngữ +  동작동사        …………  Tân ngữ  + 못 + 동작동사.

밥을 먹다              ………    밥을 못 먹다.

친구를 만나다      ……….   친구를 못 만나다.

+ Khi sử dụng  ‘ 동작동사 + 지 못하다’ ta lấy động từ nguyên thể bỏ ‘다’ rồi cộng với ‘ 지 못하다’. Khi sử dụng có trường hợp thấy sau ‘지’có thêm tiểu từ ‘가’/ ‘는’ nhằm nhấn mạnh ý của chủ ngữ và không làm thay đổi ý nghĩa của câu.

+ Hình thức phủ định này có thể kết hợp được với các thời thể ( hiện tại, quá khứ, tương lai).

-  너무 바빠서 친구를 만나지 못해요.

Vì tôi quá bận nên không thể gặp bạn bè (hiện tại).

-   옆에 있는 집이 너무 시끄러워서 잠을 못 잤어요.

Vì nhà bên cạnh quá ồn nên tôi đã không thể ngủ được (quá khứ).

- 그 친구가 사고를 내는 바람에 며칠 학교에 못 가 겠어요.

Vì bạn ấy bị tai nạn nên mấy ngày sẽ không thể đến trường được.

-  배가 아파서 저녁을 못 먹었어요.

Tôi đau bụng nên ko ăn được cơm tối

- 그 노트북은 정말 비싸서 못 샀어요.

Cái laptop đó thật đắt nên tôi không mua được.

- 시간이 없어서 데이트하지 못했어요.

Tôi không có thời gian nên không đi hẹn hò được.

Dạy tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất