Hội thoại văn phòng: 회의 (Hội nghị)

 Thời gian hội nghị. Tiến trình hội nghị

Khi hỏi. Xin ý kiến

Nêu ý kiến. Đề nghị. Biểu quyết

4- Tán thành

Phản đối. Chấm dứt hội nghị

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất