Giáo trình Seoul Bài 8

Học tiếng Hàn

 

Giáo trình Seoul

8과

회화 (HỘI THOẠI)

문법: (NGỮ PHÁP)

1. N1은/는 N2에 있어요. : — N1 THÌ CÓ Ở N2/ N1 Ở N2

N1에는 N2이/가 있어요. : — Ở N1 CÓ N2/ Ở N1 THÌ CÓ N2

2. Chia đuôi 요.

–a. Động từ, tính từ (bỏ 다) kết thúc bằng ㅗ hoặc ㅏ thì sẽ cộng với 아요

–b. Các động từ, tính từ còn lại (Ngoại trừ động từ có 하다) ta

sẽ bỏ 다 và cộng với 어요.

–c. Các động từ tính từ có 하다, ta sẽ bỏ 다
và cộng với 여요 để trở thành Động/Tính từ 해요.

3. N1 은/는 N2에 없어요..—N1 THÌ KHÔNG CÓ Ở N2

N1에는 N2이/가 없어요..–Ở N1 THÌ KHÔNG CÓ N2

TỪ MỚI TRONG BÀI:

Học tiếng Hàn qua Giáo trình Seoul

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất