Giáo trình Seoul Bài 13

Học tiếng Hàn

 

Giáo trình Seoul

13과

회화 (HỘI THOẠI)

문법 (NGỮ PHÁP)

1. Động từ -(으)ㄹ 까요?

2. V(으)ㅂ시다.

 3. (Danh từ1) 에게 (Danh từ 2)을/를 주다.

4. (Danh từ 1) 께 (Danh từ 2)을/를 드리다.

4. 뭘 : Cái gì (đóng vai trò là tân ngữ trong câu)

5. N (을/를) 먹다. : Ăn cái gì đó

6. Danh từ 1 하고 Danh từ 2

Danh từ 1 (와/과) Danh từ 2

TỪ MỚI TRONG BÀI:

Học tiếng Hàn qua Giáo trình Seoul

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất