Giải Đề thi Topik 35 (Phần 7)

Chào các bạn,

Hôm nay mình xin được hướng dẫn chữa tiếp câu 36 trong bộ Đề đọc Topik lần thứ 35

다음 글의 주제로 가장 알맞은 것을 고르십시오

 

36. 패션도 비즈니스의 일부이다. 비즈니스를 목적으로 누군가를 만나야 한다면 비즈니스 상황에 따라 입고 나갈 옷의 색상, 디자인, 소재 등을 고려하여 전략적으로 이미지를 연출하는 것이 중요하다. 강한 의지를 표명해야 한다면 빳빳한 소재의 무채색 옷을 선택하는 것이 바람직하다. 반면에상대 회사와 협상을 해야 한다면 광택이 있는 부드러운 소재의 복장을 통해 편안한 분위기를 연출하는 것이 좋다. 상대 회사를 상징하는 색상의 셔츠나 넥타이로 친근감을 표현할 수도 있다.

 

① 회사의 이미지를 비즈니스 패션을 통해 연출하라.

② 비즈니스 상황에 부합하는 패션 전략을 활용하라.

③ 회사를 상징하는 색상으로 편안한 분위기를 조성하라.

④ 부드러운 이미지 연출을 위한 비즈니스 전략을 세워라.

Từ mới trong bài:

패션: từ ngoại lai “fashion” thời trang

비즈니스: từ ngoại lai “business” kinh doanh, thương mại

소재: nguyên liệu, vật liệu

전략적: có tính chiến lược

연출하다: thể hiện

빳빳하다: cứng

무채색: không có màu (màu vô sắc)

광택: bóng loáng, sáng loáng

협상: bàn bạc,thảo luận

상징: tượng trưng

고려하다: cân nhắc

 

Dịch đoạn văn:

패션도 비즈니스의 일부이다. 비즈니스를 목적으로 누군가를 만나야 한다면 비즈니스 상황에 따라 입고 나갈 옷의 색상, 디자인, 소재 등을 고려하여 전략적으로 이미지를 연출하는 것이 중요하다.

Thời trang cũng là một phần trong kinh doanh. Nếu phải gặp ai đó với mục đích kinh doanh, dựa theo hoàn cảnh công việc mà  chúng ta cân nhắc màu sắc quần áo, kiểu dáng, chất liệu,v..v  và  việc chúng ta thể hiện hình ảnh một chiến cách chiến lược là quan trọng.

 

강한 의지를 표명해야 한다면 빳빳한 소재의 무채색 옷을 선택하는 것이 바람직하다. 반면에상대 회사와 협상을 해야 한다면 광택이 있는 부드러운 소재의 복장을 통해 편안한 분위기를 연출하는 것이 좋다

Nếu phải thể hiện hiện hình ảnh cứng rắn, việc lựa chọn quần áo có chất liệu cứng và không có màu sắc thì có lợi. Trái lại nếu phải thương thảo bàn bạc thì chúng ta nên thể hiện bầu không khí thoải mái thông qua trang phục có chất liệu mềm mại và sáng loáng.

 

상대 회사를 상징하는 색상의 셔츠나 넥타이로 친근감을 표현할 수도 있다.

Chúng ta có thể biểu hiện sự thân thiện,  gần gũi bằng cà vạt hoặc áo sơ mi mà màu sắc tượng trưng cho đối tác kinh doanh.

 

Chúng ta cùng đi tìm hiểu nghĩa 4 đáp án:

 

① 회사의 이미지를 비즈니스 패션을 통해 연출하라.

Hãy thể hiện hình ảnh công ty thông qua thời trang kinh doanh.

Ý này không được đề cập đến trong bài –> loại

② 비즈니스 상황에 부합하는 패션 전략을 활용하라.

Hãy tận dụng thời trang một cách phù hợp với hoàn cảnh kinh doanh.

③ 회사를 상징하는 색상으로 편안한 분위기를 조성하라.

Hãy tạo ra bầu không khí thoải mái bằng màu sắc tượng trưng cho công ty

Trong bài chỉ nhắc đến ý “Chúng ta nên thể hiện bầu không khí thoải mái thông qua trang phục có chất liệu mềm mại và sáng loáng” và “biểu hiện sự thân thiện,  gần gũi bằng cà vạt hoặc áo sơ mi mà màu sắc tượng trưng cho đối tác kinh doanh.”

④ 부드러운 이미지 연출을 위한 비즈니스 전략을 세워라.

Hãy làm cho công việc kinh doanh mang tính chiến lược để thể hiện hình ảnh mềm mại.

Ý này không được đề cập đến trong bài –> loại

 

Qua xem xét nghĩa dịch 4 đáp án, chúng ta chọn ② 비즈니스 상황에 부합하는 패션 전략을 활용하라 vì nó phù hợp với ý được nhắc đến trong bài “상황에 따라 입고 나갈 옷의 색상, 디자인, 소재 등을 고려하여 전략적으로 이미지를 연출하는 것이 중요하다.”

Daytienghanquoc

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất