Động từ bất quy tắc ‘으’

Hầu hết các gốc động từ có âm kết thúc ‘으’ đều được sử dụng như một động từ bất quy tắc. 

‘-아요’ được sử dụng với gốc động từ tính từ có âm cuối là nguyên âm ‘으’ nếu âm trước nó ‘으’ là ‘ㅏ’ hoặc ‘ㅗ’, ‘-어요’ được sử dụng với gốc động từ tính từ có âm cuối là nguyên âm ‘으’ nếu âm trước nó ‘으’ những âm có các nguyên âm khác ngoại trừ ‘아’ và ‘오’.  

Bất quy tắc -으 + ‘-아요’ khi :

Bất quy tắc -으 + ‘-어요’ khi :

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất