[Tiếng Hàn] – Chủ đề “Tất cả chúng ta đều nói tiếng châu Phi?”

Học tiếng Hàn – Học đoạn văn tiếp Hàn chủ đề ” Tất cả chúng ta đều nói tiếng châu Phi?”

우리 모두가 “아프리카”를 말하는가?

우리 개개인 모두가 아프리카에 가본 적이 있는 것은 아니다. 하지만 모든 언어가 그 곳에 한 번은 가봤을 리는 있다! 적어도 몇몇 학자들이 그렇다고 믿는다. 그들의 의견에 따르면 모든 언어의 기원이 아프리카에 있다. 그곳으로부터 세계 전역으로 전파되었다는 것이다. 총 6000개가 넘는 다종 다양한 언어가 존재한다. 하지만 모두가 아프리카에 뿌리를 두고 있나는 것이다. 학자들은 언어들의 음소를 서로 비교해보았다. 음소는 의미를 구분해주는 가장 작은 단위이다. 음소가 바뀌면 단어의 의미도 바뀐다. 영어에서의 사례가 이것을 명확하게 해줄 수 있다. 영어에서는 dip 과 tip이 각기 다른 것을 의미한다. 그러므로 영어에서 /d/와 /t/는 서로 다른 음소이다. 아프리카의 언어에서 이런 음성상의 다양성이 가장 크다. 그리고 아프리카로부터 멀어질수록 점점 줄어든다. 바로 이 점에서 연구자들이 자신들의 가정에 대한 증명을 본다. 왜냐하면 팽창하는 인구는 단조로워지기 때문이다. 그들의 가장자리에는 유전적인 다양성이 감소한다. 그것은 “이주자들”의 수도 줄어들기 때문이다. 유전자가 적게 이주할수록 인구는 보다 동일화 된다. 유전자의 결합기회가 줄어든다. 그래서 이주한 하나의 집단의 구성원들이 서로 닮게 된다. 학자들은 이것을 창설적 효과라 부른다. 사람들이 아프리카를 떠날 때 그들의 언어를 가지고 갔다. 하지만 보다 적은 이주자들은 보다 적은 음소를 가지고 간다는 것을 의미한다. 이렇게 언어는 하나씩, 하나씩 시간이 지나면서 통일된다. 호모 사피엔스가 아프리카 출신이라는 것은 증명된 것으로 여겨진다. 이것이 그의 언어에도 해당하는 사항인지 궁금하다 …

Tất cả chúng ta đều nói tiếng châu Phi?

Con người chúng ta không phải ai cũng từng đến châu Phi. Nhưng rất có thể mọi ngôn ngữ đều đã từng ở đó! Dù sao thì nhiều nhà khoa học tin điều này. Theo họ, mọi ngôn ngữ trên thế giới đều bắt nguồn từ châu Phi. Từ đó, chúng tản đi khắp các phần còn lại của thế giới. Tổng cộng thế giới có hơn 6.000 ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều được cho là có nguồn gốc chung từ châu Phi. Các nhà nghiên cứu đã so sánh âm vị của các ngôn ngữ khác nhau. Âm vị là đơn vị khác biệt nhỏ nhất của một từ. Nếu một âm vị được thay đổi, toàn bộ ý nghĩa của một từ sẽ thay đổi. Một ví dụ từ tiếng Anh có thể chứng minh điều này. Trong tiếng Anh, từ “dip” (nhúng) và “tip” (đầu) mô tả hai thứ khác nhau. Vì vậy, trong tiếng Anh, / d / và / t / hai âm vị khác nhau. Các ngôn ngữ của châu Phi có sự đa dạng về âm vị lớn nhất. Tuy nhiên, các ngôn ngữ càng ở xa châu Phi thì mức độ đa dạng âm vị của nó càng giảm. Và đây chính là nơi mà các nhà nghiên cứu nhìn thấy bằng chứng cho giả thuyết của họ. Các quần thể mở rộng trở nên thống nhất hơn. Ở phía bên ngoài của các quần thể đó, sự đa dạng di truyền suy giảm. Điều này là do một thực tế số lượng “người định cư” cũng giảm. Số lượng gen di chuyển di cư càng ít, thì một quần thể càng trở nên đồng nhất hơn Khả năng kết hợp của các gen cũng giảm. Kết quả là, các thành viên của một quần thể dân di cư trở nên na ná nhau. Các nhà khoa học gọi đây là hiệu ứng sáng lập. Khi mọi người rời khỏi châu Phi, họ mang theo ngôn ngữ của mình. Nhưng số người định cư ít hơn cũng mang theo số lượng âm vị ít hơn. Đây là cách các ngôn ngữ đơn lẻ dần trở nên thống nhất hơn theo thời gian. Người ta dường như đã chứng minh được rằng người Homo sapiens có nguồn gốc từ châu Phi. Chúng ta chờ đợi xem, liệu điều đó có đúng với ngôn ngữ của họ …

Tài liệu tiếng Hàn

 

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất