[Đoạn văn tiếng Hàn] – Chủ đề “Nguồn gốc bảng chữ cái”

Học tiếng Hàn – Đoạn văn chủ đề “Nguồn gốc Bảng chữ cái”

 

여러 알파벳

우리는 언어를 통해 의사소통을 할 수 있다. 우리는 우리가 어떤 생각을 하고 어떤 감정을 느끼는 지 다른 이들에게 말한다. 문자도 이러한 기능을 한다. 대부분의 언어는 문자를 가지고 있다. 문자는 기호로 이루어진다. 이 기호는 각기 다른 형태를 가질 수 있다. 많은 문자는 활자로 구성된다. 이 문자들은 알파벳이라 한다. 아파벳은 정리된 양의 문자기호이다. 이 기호는 정해진 규칙에 따라 단어로 묶인다. 모든 기호에는 정해진 발음이 상응한다. “알파벳”의 개념은 그리스어에서 유래됐다. 그리스어에서는 첫 글자가 “알파”와 “베타”이다. 역사상 수많은 다종 다양한 알파벳들이 있었다. 이미 3000여년 전에 인간은 문자를 사용했다. 글자는 옛날에는 마법의 상징이었다. 오로지 소수의 사람들만이 그 글자가 무엇을 의미하는지를 알고 있었다. 나중에 그 기호들은 그들의 상징적인 특성을 잃었다. 글자는 오늘날 아무런 의미를 갖지 않는다. 다른 글자들과의 조합을 통해서야 의미를 갖게 된다. 예를 들어 중문과 같은 문자는 다르게 기능을 발휘한다. 그들은 그림을 닯았고, 종종 그들이 가리키는 것을 나타내기도 한다. 우리가 글을 쓰면 우리의 생각을 암호화 한다. 우리는 우리의 지식을 고정시키기 위해 기호를 사용한다. 우리의 뇌는 알파벳을 해독하는 방법을 터득했다. 기호는 단어가 되고, 단어는 이념이 된다. 이렇게 하나의 텍스트는 수천년을 살아남을 수 있다. 그리고 오늘날까지 이해될 수가 있다 …

Bảng chữ cái

Chúng ta có thể giao tiếp với các ngôn ngữ. Chúng ta nói cho người khác về những gì chúng ta đang nghĩ hoặc cảm nhận. Viết cũng có chức năng này. Hầu hết các ngôn ngữ đều có một dạng thức viết, hay cách viết. Viết bao gồm các ký tự. Các kí tự này có thể đa dạng. Hầu hết viết là sự kết hợp các chữ cái. Những chữ cái này làm thành bảng chữ cái. Một bảng chữ cái là một tập hợp có tổ chức của các biểu tượng bằng hình. Các ký tự này tham gia để tạo thành từ theo quy tắc nhất định. Mỗi kí tự có một cách phát âm cố định. Thuật ngữ “bảng chữ cái” xuất phát từ tiếng Hy Lạp. Trong đó, hai chữ cái đầu tiên được gọi là “alpha” và “beta”. Có rất nhiều bảng chữ cái khác nhau trong lịch sử. Người ta đã sử dụng các kí tự từ cách đây hơn 3.000 năm. Trước đó, các kí tự là những biểu tượng kỳ diệu. Chỉ vài người hiểu được ý nghĩa của chúng. Sau này, các kí tự mất đi tính chất tượng trưng của chúng. Ngày nay, chữ cái không có ý nghĩa. Chungs chỉ có ý nghĩa khi được kết hợp với các chữ cái khác. Các ký tự như trong ngôn ngữ Trung Hoa lại có chức năng hoàn toàn khác. Chúng giống như hình ảnh và thường mô tả ý nghĩa của hình ảnh đó. Khi ta viết, nghĩa là ta đang mã hóa suy nghĩ của mình. Ta sử dụng các ký tự để ghi lại kiến thức của chúng ta. Não của chúng ta đã học được cách để giải mã bảng chữ cái. Các kí tự trở thành từ, còn các từ trở thành ý tưởng. Bằng cách này, một văn bản có thể tồn tại hàng ngàn năm. Và vẫn có người hiểu được nó.

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất