Bài tập “trợ từ và điền từ thích hợp”

  •   , ’,

Điền trợ từ thích hợp ( ‘은, 는’) vào trong ngoặc

  ( ‘

  • .

           Hãy lựa chọn trợ từ thích hợp để hoàn thành các câu sau:

한 데,  한 데 서,  의,  하 고,  (이) 나,  도

 

 

 

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất