Bài tập “liên kết câu bằng liên từ”

  •   .

       Sử dụng liên từ “기 때 문 에   ” để liên kết 2 câu thành 1:

  • () ‘

   Sử dụng liên từ “ 러” để trả lời các câu sau

  • < > “ ()

          Sử dụng liên từ “ (으) 려 고” để lập câu văn ( theo mẫu)

  -> 일컴     

 

  /

Sử dụng liên từ “ㄴ / 는 데” để liên kết thành câu văn.

 < > .

  ->

Hãy lập câu văn (theo mẫu)

  • < >

Hãy trả lời các câu hỏi (theo mẫu)

: ?

: , . , .

  • < .

Hãy liên kết thành các câu văn ( theo mẫu)

/ ->

   

  • < > .

: ? ( /

: .

  Hãy trả lời các câu hỏi sau (theo mẫu)

 

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất