Bài tập “Biến đổi và hoàn thành câu”

< >   ( )   .

  Biến đổi và hoàn thành các câu văn dưới dạng định ngữ thì hiện tại

  ( ) ?

-> ?

 

< > ( ) .

    Hoàn thành các câu dưới dạng định ngữ thì quá khứ( theo mẫu)

< > ( ) .

 Hãy hoàn thành các câu dưới dạng định ngữ thì tương lai ( theo mẫu)

/ ( )

->  

 

 

 

 

 Tự học Hàn Việt

 

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất