Câu tường thuật -ㅂ니다/습니다 (trang trọng)

Khi âm cuối của gốc động từ tính từ không có patchim + ㅂ니다

Khi âm cuối của gốc động từ tính từ có patchim + 습니다

Đây là một đuôi từ kết thúc thể hiện sự tôn kính, trang trọng, khách sáo. Ví dụ:

-          가다: đi. Khi bỏ đuôi từ -다 ta sẽ còn gốc động từ 가-. Gốc động từ 가- không có patchim +

ㅂ니다 –> 갑니다

-          먹다: ăn. Khi bỏ đuôi từ -다 ta sẽ còn gốc động từ 먹-. Gốc động từ 먹- có patchim +

습니다 –> 먹습니다.

Tương tự thế ta có:

-    이다 (là)–> 입니다.

-    아니다 (không phải là)–> 아닙니다.

-    예쁘다 (đẹp) –> 예쁩니다.

-    웃다 (cười) –> 웃습니다.

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất