beautiful dreamy girl under the moon

Từ vựng tiếng Hàn tự nhiên  Korean vocabulary natural 1 자연 jayeon Natural . Tự nhiên 2 날씨 · 날씨 nalssi · nalssi Weather, weather . Thời tiết, khí hậu [...]