Kinh nghiệm học tiếng Hàn hiệu quả

Sự đầu tư kinh tế mà lớn nhất là của Samsung vào Việt Nam, coi nước ta là thị trường tiềm nằng vô cùng lơn, trụ sở chính sản xuất [...]

Hệ thống kính ngữ

Trong tiếng Hàn có hai loại kính ngữ. 1. Một loại là gốc động từ kết hợp với tiếp vĩ ngữ `-시-’, để biểu hiện sự trân trọng đối với [...]

Từ mới của bạn

Học từ mới mỗi ngày sẻ giúp bạn phong phú vốn từ vựng, lắp các khoảng trống những từ mà bạn chưa biết